Menü

Hitelfelvétellel kapcsolatos fogalmak és magyarázatok

 

 

Adós: Az a természetes személy, aki a kölcsönszerződést megköti a pénzintézettel, mely szerződés alapján a kölcsönt a pénzintézetnek vissza kell fizetnie.

 

Adóstárs: Az adóssal együtt felel a hitel visszafizetéséért, közösen vállalják a kötelezettséget a hitel visszafizetésére. Leggyakrabban az adós házastársa, vagy családtagja lesz adóstárs.

 

Albetétesítés: Földhivatali eljárás, mely során egy társasház különállólakásai a társasház törzsszámán túl saját alszámot kapnak, mely a lakás egyedi helyrajzi számaként kerül bejegyzésre. Az albetétesítés feltétele jogerős használatbavételi engedély megléte. A lakások értékesítése csak akkor valósulhat meg, ha megtörtént az albetétesítés.

 

Annuitásos kölcsön: Hitel visszafizetési mód, ahol a teljes futamidőre vetítve havonta azonos összegű törlesztőrészletet kell fizetni. Az összeg tartalmazza az időarányos tőketörlesztést és a kamatot is.

 

Árfolyamkockázat: A devizában felvett hitelek törlesztőrészleteinek értéke függ a deviza forintban jegyzett árfolyamának változásától, ami egy bizonytalansági faktor, előre nem jósolható meg teljes mértékben. Az árfolyam változásával a törlesztőrészlet összege is módosulhat.

 

BAR-lista (KHR-lista): A Központi Hitelinformációs Rendszer listája, mely rögzíti azokat az Adósokat, akik a minimálbérnél magasabb összeggel tartoznak, legalább 90 napja. A hitel visszafizetése után az Adós átkerül a passzív listára, melyen még az azt követő 5 évben számon tartják.

 

Bonitás vizsgálat: A hitelbírálat része, a bonitás a kérelmező fizetőképességét jelenti. A bank megvizsgálja, hogy a hitek kérelmezője a jövedelme, kiadásai és meglévő hitelei mellett várhatóan képes-e vállalni a kölcsön törlesztését a futamidő alatt.

 

Deviza alapú kölcsön: Forinttól eltérő, külföldi pénznemben nyilvántartott kölcsön. Ilyen esetben a deviza árfolyamváltozása is hatással van a hitel forintba átszámolt összegére.

 

Deviza: Külföldi pénznemre szóló követelés, amelyet a devizaműveletek végzésére felhatalmazott banknál nyitott devizaszámlán kezelnek.

 

Dologi adós: A jelzálog alapú hitelügyletben nem adósként szerepel, hanem a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosaként, az ő hozzájárulásával történik a hitelfelvétel, egyben ő lesz a zálogkötelezett a hitelügylet során.

 

Elidegenítési és terhelési tilalom: A hitelt nyújtó bank írhatja elő ilyen tilalom bejegyzését az ingatlan tulajdoni lapjára a jelzálogjog mellé, így a zálogjog ideje alatt az ingatlan nem adható el és nem szolgálhat további kölcsön fedezetéül.

 

Előtörlesztés: A felvett kölcsön egy részének vagy egészének határidő előtti visszafizetése. Előtörlesztéssel csökken a törzstőke, így a fizetendő kamat összege is, de az előtörlesztésnek is díja van, a szerződésben meghatározva.

Eltartott: Aki az alannyal életvitel-szerűen egy háztartásban él, de nincs saját jövedelme, mert 16 év alatti, vagy 25 év alatti nappali tagozatos tanuló, vagy egészségügyi okok miatt hosszabb távon 67 százalékban munkaképtelen (már egy éve, vagy előreláthatólag egy éven belül nem várható javulás).

 

Értékbecslés: Szakértői vizsgálat, mely során az ingatlan állapotát és tulajdonságait, és az alapján meghatározzák, hogy az ingatlannak mennyire becsülhető adott időszakban a piaci értéke, tehát feltehetőleg mennyiért kerülne tiszta verseny mellett eladásra a piacon.

 

Folyósítás: A bank a folyósítás során bocsájtja az Adós rendelkezésére a felvett hitelösszeget, átutalás útján.

 

Futamidő: A kölcsön felvételétől számított időtáv, ami a végső visszafizetés határidejéig tart.

 

Használati megosztás: Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonú, azaz egy helyrajzi számon szerepel, de használatában és tulajdoni viszonyában megosztott. Ez egy ügyvéddel hitelesített megállapodás az ingatlan egyes részeinek használati viszonyának meghatározásáról.

 

Haszonélvezeti jog: Ha egy ingatlanon haszonélvezeti jog van bejegyezve, az azt jelenti, hogy a jog tulajdonosa az ingatlant a bejegyzett időtartam alatt használhatja. Ilyen lakásra úgy lehet jelzáloghitelt felvenni, ha a haszonélvezeti jog tulajdonosa a kölcsönszerződésbe Adóstársként bevonásra kerül.

 

Hirdetmény: A pénzintézetek hivatalos tájékoztatása, melyben közzéteszik az ügyfelek által elérhető szolgáltatások pontos díjait és feltételeit.

 

Hitelbírálat: A kölcsöny igénylésének elbírálását szolgáló folyamat. A bank felméri a hitel nyújtásának kockázatát, és meghatározza a szükséges feltételeket.

 

Hitelbiztosítéki érték: Jelzáloghitel esetén az ingatlan hitelbiztosítási értékét értékbecsléssel határozzák meg. Ezt veszi alapul a hitelintézet a kiadható kölcsön összegének meghatározásakor.

 

Hiteles tulajdoni lap másolat vagy szemle: A földhivatal által kiadott másolat a tulajdoni lapról, melyről készülhet teljes másolat (ami tartalmazza a fennálló és a törölt bejegyzéseket), illetve szemle (ami csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza).

 

Hitelfedezeti biztosítás: Kiegészítő szolgáltatás, biztosítás, mely a hitelkötelezettségre köthető. Célja, hogy bizonyos speciális esetekben (pl. munkaképtelenné válás, elhalálozás) a biztosító átvállalja az Adós hitelkötelezettségének egészét vagy bizonyos részét.

 

Jelzáloghitel: Olyan kölcsön, mely esetében a pénzintézet egy ingatlan elsődleges fedezete, biztosítéka mellett nyújt hitelt. Hosszú futamidejű kölcsön, mely lehetővé teszi a bankoknak, hogy alacsony kamatszintet alkalmazzanak. Az ingatlan tulajdonosa a hitel felvételekor aláírja, hogy abban az esetben, ha nem törleszti a hitelt, a bank bizonyos feltételek mellett elárverezheti a fedezetet jelentő ingatlant a kihelyezett összeg visszaszerzése érdekében.

Jelzálogjog: A jelzáloghitel felvételekor a fedezetet jelentő ingatlan tulajdoni lapjára a Földhivatalnál, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, ez igazolja a pénzintézet jogát a hitelszerződésben szereplő biztosíték érvényesítésére.

 

Jogi személy: Jogi szakkifejezés, a természetes személy mellett egy másik jogalanyiság. Olyan társadalmi szervezetet jelent, amely jogképes, azaz a saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat (pl. Kft, Zrt, önkormányzat, szövetkezet, stb).

 

Kamat: A hitelezés ára. A futamidő alatt folyamatosan fizetendő, a törzstőke százalékában megadott összeg.

 

Kamatkockázat: A havi törlesztőrészlet összege függ a jegybanki alapkamattól és a bankok hitelpolitikájától is. A bankoknak lehetőségük van megváltozatni a kamat mértékét a kamatperiódus fordulóján.  A kamatkockázat kivédésére különböző periódusokra fix kamatozással is felvehető a hitel.

 

Kamatláb: A kamat törzstőkéhez viszonyított százalékos értéke az adott évben. Azt mutatja, hogy a még törlesztendő összegnek hány százaléka a felszámolt kamat.

 

Kamatperiódus: Egy olyan időperiódus, ami alatt a kamat mértéke változatlan. A kamat a szerződésperiódus fordulóján változhat. A kamatperiódust a szerződés határozza meg.

 

Készfizető kezes: A hitelügyletbe készfizető kezesként bevont személy vállalja, hogy amennyiben a futamidő alatt az adós nem törleszti a hitelt, úgy a pénzintézet felszólítására az adós kötelezettségvállalásának haladéktalanul eleget kell tennie, vagyis helyette kell teljesítenie a fennmaradó hiteltörlesztést.

 

Közeli hozzátartozó: Egyenesági rokon (szülő, nagyszülő, dédnagyszülő, gyermek, unoka, dédunoka), házastárs, bejegyzett élettárs, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadott gyermek, mostoha- és nevelőszülő, örökbefogadó illetve testvér.

 

Lakásbővítés: A lakás olyan fizikai átalakítása, mely során a lakóteret függőleges vagy vízszintes irányban megnövelik, és ilyen módon legalább egy lakószobával kibővítik az ingatlant.

 

LTV (Loan To Value): Magyarul finanszírozási arány, azt jelöli, hogy az ingatlan értékének hány százaléka a jelzálogkölcsönként felvett hitel összege. Ez a mutató függ a hiteltartozás összegétől és a lakás forgalmi értékétől is, ezért a futamidő során változhat az értéke, jelöli hogy az ingatlan értékéhez képest, milyen irányba változik a hitel értéke.

 

Önerő: Az önerő az ingatlan értékének pénzintézet által nem finanszírozott része, az adós saját forrása a felvenni tervezett kölcsönön kívül. Ez tulajdonképpen a vételár és a kölcsönösszeg különbsége. A hitelfelvétel általában előre meghatározott mértékű önerő meglétéhez van kötve.

 

Pótfedezet: Ha egy ingatlan nem szolgáltat elegendő fedezetet a hitel felvételére, bevonható egy vagy több másik ingatlan fedezetként, melyekre szintén jelzálog kerül bejegyzésre. A pénzintézetek meghatározzák, hogy maximálisan hány ingatlan és mekkora minimális értékkel vonható be fedezetként egy ügyletbe.

 

Takarnet: A Földhivatal internetes hálózata, melyen keresztül online hozzá lehet férni a Földhivatal adatbázisához.

 

Természetes személy: Jogi szakkifejezés, az élő embert, a hozzá fűződő jogok alanyát jelenti. Az a személy, aki önállóan jogképes.

 

THM (teljes hiteldíj mutató): Olyan egységes mutató, amely azt mutatja, hogy az Adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie (a tőkéhez viszonyítva, százalékban). A hitel minden költségét magába foglalja, így a kamat, kezelési költség, értékbecslés díját, ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, a hitelközvetítő és a bankszámlavezetés díját is.

 

Tulajdoni lap: A Földhivatalnál kezelt hivatalos okirat, mely tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonosok adatait, tulajdonrészüket, illetve az esetlegesen fennálló terheket vagy különböző jogokat (pl. haszonélvezeti jog), illetve úgynevezett tényeket (pl. elidegenítési- vagy terhelési tilalom). A tulajdoni lapról hiteles másolat szükséges a hitelfelvételhez.

 

Türelmi idő: A törlesztés megkezdődése előtti időszak, mely alatt az Adósnak elég csak a kamatokat megfizetni, a hitel tőkerészét még nem kell elkezdenie törleszteni.

 

Zálogjogosult: Az a pénzintézet, aki a jelzálogkölcsön nyújtása során bejegyezte a zálogjogot a Zálogkötelezett ingatlanára.

 

Zálogkötelezett: Az a természetes személy, aki a jelzáloghitelben fedezetként rögzített ingatlan tulajdonosa.